+359894235223
info@prowebsite.vip
жк.Възраждане 4 бл.82, Варна
1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. Про Уебсайт ЕООД – Разработчик на уеб базирани и мобилни софтуерни продукти.

1.2. КЛИЕНТ – Лице, заплатило продукт и/или услуга на Про Уебсайт ЕООД срещу издадена от Про Уебсайт ЕООД фактура или касова бележка.

1.3. СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ – Софтуерен продукт разработен от Про Уебсайт ЕООД.

1.4. ЛИЦЕНЗ – Правото на Клиента да инсталира и използва софтуерния продукт в обхвата описан в индивидуалния договор и/или поръчката и/или фактурата.

1.5.ПОРЪЧКА – направена от клиента поръчка към Про Уебсайт ЕООД в онлайн магазина на адрес https://prowebsite.vip или по друг начин.

1.6. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР – Договор между Про Уебсайт ЕООД и Клиент, отнасящ се до закупуването на софтуерни лицензи, внедряване, абонаментно обслужване, приоритетно обслужване, както и до други конкретно договорени споразумения между страните.

1.7. ДОКУМЕНТАЦИЯ – Всички документи, отнасящи се до правилата за работа със софтуерния продукт (ръководството на потребителя/user guide), актуалните за софтуерния продукт, софтуерни и хардуерни изисквания, настоящото лицензионно споразумение, както и всички документи, закрепящи отношенията между Про Уебсайт ЕООД и Клиента.


РАЗДЕЛ 2. ЛИЦЕНЗИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящото лицензионно споразумение представлява общи условия за използване на софтуерните продукти от семейството на Про Уебсайт ЕООД, създадени от Про Уебсайт ЕООД и урежда отношенията между Про Уебсайт ЕООД и Клиента, възникващи по повод на посочените продукти.

2.1.1. Със заплащането на Лиценз за софтуерния продукт Клиентът декларира, че е запознат с условията на настоящото споразумение и е съгласен с тях.

2.2. Про Уебсайт ЕООД предоставя възмездно на Клиента неизключителното право на ползване на софтуерни продукти при следните лицензионни условия:

2.2.1. Про Уебсайт ЕООД запазва авторските си права върху софтуерния продукт, всички негови модули и изменения;

2.2.2. Отстъпеното от Про Уебсайт ЕООД на Клиента право на неизключително ползване на софтуерния продукт е ограничено до територията на Европейския Съюз;

2.2.3. Софтуерния продукт на Про Уебсайт ЕООД е неделим и с технически и функционални характеристики, описани в Документацията му.

2.2.4. Про Уебсайт ЕООД се задължава да осигури достъп до версии на заплатените от Клиента софтуерни продукти най-късно до края на работния ден, следващ деня на регистриране на направено от Клиента плащане.

2.2.5. Лицензионното възнаграждение е уговорено предварително и сумата му се отразява в направената поръчка и/или фактурата за софтуерния продукт, издадена от Про Уебсайт ЕООД.

2.2.6. При извършено плащане по поръчката Про Уебсайт ЕООД издава оригинална данъчна фактура, която в случаи без индивидуален договор между Страните, има сила на договор между Про Уебсайт ЕООД и Клиента при взаимно спазване условията на настоящото Лицензионно споразумение.

2.2.7. Клиентът е запознат предварително с техническите и функционални характеристики на Системата и е съгласен с тях.

2.2.8. Софтуерната система се използва само при пълно съответствие с актуалните за съответната версия софтуерни и хардуерни изисквания, за които Клиентът е информиран и с които е съгласен.

2.2.9. Клиентът употребява системата изцяло на собствена отговорност.


РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

3.1. Клиентът има право да:

3.1.1. зарежда софтуерния продукт, да го изобразява върху екран, да го изпълнява, да го съхранява в паметта на компютрите или сървърите си, като тези действия следва да са в обхвата на целта, за която е придобито правото на ползване;

3.2. Клиентът се задължава:

3.2.1. Да не разпространява под никаква форма, пълно или частично, която и да е част от софтуерния продукт и/или неговата Документация.

3.2.2. Да не предава или съобщава на трети лица данни, позволяващи възпроизвеждането на лицензираните софтуерни продукти.

3.2.3. Да не извършва промени в софтуерния продукт без предварително писмено съгласие от упълномощен за това представител на Про Уебсайт ЕООД.

3.2.4. Да предостави на Про Уебсайт ЕООД контакти на служители, които:

3.2.4.1. експлоатират софтуерния продукт

3.2.4.2. администрират софтуерния продукт

3.2.4.3. отговарят за търговски решения относно софтуерния продукт.

3.2.5. Да експлоатира предоставените софтуерни продукти в съответствие с тяхната документация и указания, дадени от Про Уебсайт ЕООД.

3.2.6. Да осигури софтуер и хардуер, на които да бъде инсталирана и конфигуриран софтуерния продукт, съгласно изискванията, предоставени на Клиента с документацията.

3.2.7. С цел качествено изпълнение на консултантските услуги, осигурявани от Про Уебсайт ЕООД, да предоставя: изходни документи и данни от софтуерния продукт, физически и/или отдалечен достъп до сървъра и клиентските машини, на които са или ще бъдат инсталирани и конфигурирани софтуерните продукти, както и да оказва навременно и достатъчно съдействие на Про Уебсайт ЕООД по повод изпълнението на настоящото споразумение.

Ако търсите